Välkomna till Brf Plogen i Nyköping -- en HSB-ansluten     bostdsrättsförening                 
Hem Om Plogen Styrelsen Plog Nytt Aktuellt Projekt Årsberättelser Valberedningen Stadgar
 

                                 

Ny Styrelse

Tillförordnad Ordf Jan-Erik Larsson
Vice Ordförande Carl-Gunnar Johansson
Sekreterare Johan Nynäs
Ledamot Anders Hagman
Ledamot Åke Ström
Ledamot Magnus Vejdal
HSB-ledamot Hans-Göran Lundgren


Extrastämman 21 maj

Vid Extra Föreningsstämman antogs de nya stadgarna för föreningen för andra gången och gäller fom 2018-05-21.

Räkenskapsåret föreslogs ändras från 1 sept – 31 aug till att sammanfalla med kalenderåret, dvs 1 jan – 31 dec. Samtidigt föreslogs nästa verksam-hetsår förlängas med 4 månader så att det slutar den 31 dec 2020.

Föreningen fick ny valberedning bestående av Marie Anstadius, Johny Bing-ström och Birgitta Larsson. Föreningsstämman önskade valberedningen lycka till med en applåd.

Efterföljande informationsträff den 21 maj

Ordf Christina meddelade att Peter slutar i föreningen den 31 maj för att börja en anställning inom Länsstyrelsen. Samtidigt meddelade Christina att hon slutar som ordförande och lämnar styrelsen den 31 maj.

Vid årsstämman antogs en motion om utredning av fler parkeringsplatser. Sty-relsen redogjorde för arbetets gång. Vi har fått bygglov och nu kommer detal-jerna att utformas och föreläggas nästa stämma för beslut.

En arbetsgrupp tillsattes för att utveckla gården. Ett antal idéer noterades och gruppen kommer att få ett formellt uppdrag från styrelsen.

Öppettider expedition m.m. efter Peters avgång

Fram tom augusti kommer styrelsen att kraftsamla på utformning av verksam-heten. Expeditionen kommer inte att vara öppen någon speciell tid. Förening-ens Mobil Nr 070-391 38 80 är bemannat och brevlådan töms. Ring styrelsen eller maila till föreningen (brf.plogen@bredband.net). Vi svarar och jobbar på!!

Styrelsen önskar er alla en skön sommar!!

 

Vicevärdsexpedition tel. 070-391 38 80 eller e-post: brf.plogen@bredband.net